PRODUCTS

Acoflex 100

Màng chống thấm gốc xi măng

đàn hồi

Acoflex 133

Màng chống thấm ngược gốc

xi măng

Acoflex 200

Màng chống thấm gốc xi măng đàn hồi

Acoflex 300

Màng chống thấm Acrylic gốc nước

Acoflex 380

Màng chống thấm Acrylic gốc nước

Acoflex 600

Màng chống thấm Polyurethane Acrylic

Acoflex 680

Màng chống thấm Polyurethane gốc dung môi

Acoflex 800

Màng chống thấm Polyurethane gốc nước

Bituflex A300 & A400

Màng chống thấm bitum (khò lửa)

Bituflex SA 150 & 200

Màng chống thấm bitum (tự dính)

Nanocryst Px100

Chống thấm thẩm thấu kết tinh

  • Facebook

© 2019 by Adchem Construction Chemical